خیال او درون دیدہ خوشتر


خیال او درون دیدہ خوشتر
غمش افزودہ جان کاہیدہ خوشتر
مرا صاحبدلی این نکتہ آموخت
ز منزل جادہ
ٔ پیچیدہ خوشتر