دماغم کافر زنار دار است


دماغم کافر زنار دار است
بتان را بندہ و پروردگار است
دلم را بین کہ نالد از غم عشق
ترا با دین و آئینم چہ کار است