ز انجم تا بہ انجم صد جہان بود


ز انجم تا بہ انجم صد جہان بود
خرد ہر جا کہ پر زد آسمان بود
ولیکن چون بخود نگریستم من
کران بیکران در من نہان بود