بپای خود مزن زنجیر تقدیر


بپای خود مزن زنجیر تقدیر
تہ این گنبد گردان رہی ہست
اگر باور نداری خیز و دریاب
کہ چون پا وا کنی جولانگہی ہست