نوا در ساز جان از زخمۂ تو


نوا در ساز جان از زخمۂ تو
چسان در جانی و از جان برونی
چراغم ، با تو سوزم بی تو میرم
تو ای بیچون من بی من چگونی