نفس آشفتہ موجی از یم اوست


نفس آشفتہ موجی از یم اوست
نی ما نغمہ
ٔ ما از دم اوست
لب جوی ابد چون سبزہ رستیم
رگ ما ریشہ
ٔ ما از نم اوست