تو ای کودک منش خود را ادب کن


تو ای کودک منش خود را ادب کن
مسلمان زادہ ئی ترک نسب کن
برنگ احمر و خون و رگ و پوست
عرب نازد اگر ، ترک عرب کن