نہ افغانیم و نی ترک و تتاریم


نہ افغانیم و نی ترک و تتاریم
چمن زادیم و از یک شاخساریم
تمیز رنگ و بو بر ما حرام است
کہ ما پروردہ
ٔ یک نو بھاریم