نہان در سینۂ ما عالمی ہست


نہان در سینۂ ما عالمی ہست
بخاک ما دلی در دل غمی ہست
از آن صہبا کہ جان ما بر افروخت
ہنوز اندر سبوی ما نمی ہست