دل من اے دل من ایدل من


دل من اے دل من ایدل من
یم من کشتی من ساحل من
چو شبنم بر سر خاکم چکیدی
و یا چون غنچہ رستی از گل من