چہ گویم نکتۂ زشت و نکو چیست


چہ گویم نکتۂ زشت و نکو چیست
زبان لرزد کہ معنی پیچدار است
برون از شاخ بینی خار و گل را
درون او نہ گل پیدا نہ خار است