کسی کو درد پنھانی ندارد


کسی کو درد پنھانی ندارد
تنی دارد ولی جانی ندارد
اگر جانی ہوس داری طلب کن
تب و تابی کہ پایانے ندارد