چہ پرسے از کجایم چیستم من ؟


چہ پرسے از کجایم چیستم من ؟
بہ خود پیچیدہ ام تا زیستم من
درین دریا چو موج بیقرارم
اگر بر خود نپیچم نیستم من