بہ چندین جلوہ در زیر نقابی


بہ چندین جلوہ در زیر نقابی
نگاہ شوق ما را بر نتابی
دوی در خون ما چون مستی می
ولی بیگانہ خوئی ، دیر یابی