دل از منزل تہی کن پا برہ دار


دل از منزل تہی کن پا برہ دار
نگہ را پاک مثل مہر و مہ دار
متاع عقل و دین با دیگران بخش
غم عشق ار بدست افتد نگہ دار