سخن درد و غم آرد ، درد و غم بہ


سخن درد و غم آرد ، درد و غم بہ
مرا این نالہ ہای دمبدم بہ
سکندر را ز عیش من خبر نیست
نوای دلکشی از ملک جم بہ