نہ من بر مرکب ختلی سوارم


نہ من بر مرکب ختلی سوارم
نہ از وابستگان شہریارم
مرا ای ہمنشین دولت ہمین بس
چوکاوم سینہ را لعلی بر آرم