کمال زندگی خواہی بیاموز


کمال زندگی خواہی بیاموز
گشادن چشم و جز بر خود نبستن
فرو بردن جہان را چون دم آب
طلسم زیر و بالا در شکستن