تو میگوئی کہ آدم خاکزاد است


تو میگوئی کہ آدم خاکزاد است
اسیر عالم کون و فساد است
ولی فطرت ز اعجازی کہ دارد
بنای بحر بر جویش نہاد است