دل بیباک را ضرغام رنگ است


دل بیباک را ضرغام رنگ است
دل ترسندہ را آہو پلنگ است
اگر بیمی نداری بحر صحراست
اگر ترسی بہر موجش نہنگ است