تو گوئی طایر ما زیر دام است


تو گوئی طایر ما زیر دام است
پریدن بر پر و بالش حرام است
ز تن بر جستہ تر شد معنی جان
فسان خنجر ما از نیام است