چسان زاید تمنا در دل ما


چسان زاید تمنا در دل ما
چسان سوزد چراغ منزل ما
بچشم ما کہ می بیند چہ بیند
چسان گنجید دل اندر گل ما