ھلال عید


نتوان ز چشم شوق رمید ای ہلال عید
از صد نگہ براہ تو دامے نہادہ اند
بر خود نظر گشا ز تہی دامنی مرنج
در سینہ
ٔ تو ماہ تمامی نہادہ اند