نوای وقت


خورشید بدامانم انجم بہ گریبانم
در من نگری ہیچم در خود نگری جانم
در شہر و بیابانم در کاخ و شبستانم
من دردم و درمانم ، من عیش فراوانم
من تیغ جہانسوزم ، من چشمہ
ٔ حیوانم
چنگیزی و تیموری ، مشتی ز غبار من
ہنگامہ
ٔ افرنگی یک جستہ شرار من
انسان و جھان او از نقش و نگار من
خون جگر مردان، سامان بہار من
من آتش سوزانم من روضہ رضوانم
آسودہ و سیارم این طرفہ تماشا بین
در بادہ
ٔ امروزم کیفیت فردا بین
پنہان بہ ضمیر من صد عالم رعنا بین
صد کوکب غلطان بین صد گنبد خضرا بین
من کسوت انسانم پیراہن یزدانم
تقدیر فسون من تدبیر فسون تو
تو عاشق لیلائی من دشت جنون تو
چون روح روان پاکم از چند و چگون تو
تو راز درون من ، من راز درون تو
از جان تو پیدایم ، در جان تو پنہانم
من رہرو و تو منزل من مزرع و تو حاصل
تو ساز صد آہنگی تو گرمی این محفل
آوارہ
ٔ آب و گل ، دریاب مقام دل
گنجیدہ بجامی بین این قلزم بی ساحل
از موج بلند تو سر بر زدہ طوفانم