فصل بھار


خیز کہ در کوہ و دشت خیمہ زد ابر بھار
مست ترنم ہزار
طوطی و دراج و سار
بر طرف جویبار
کشت گل و لالہ زار
چشم تماشا بیار
خیز کہ در کوہ و دشت خیمہ زد ابر بھار
 
خیز کہ در باغ و راغ قافلہ
ٔ گل رسید
باد بھاران وزید
مرغ نوا آفرید
لالہ گریبان درید
حسن گل تازہ چید
عشق غم نو خرید
خیز کہ در باغ و راغ قافلہ
ٔ گل رسید
 
بلبلگان در صفیر ، صلصلگان در خروش
خون چمن گرم جوش
ای کہ نشینی خموش
در شکن آئین ہوش
بادہ
ٔ معنی بنوش
نغمہ سرا گل بپوش
بلبلگان در صفیر ، صلصلگان در خروش
حجرہ نشینی گذار گوشہ
ٔ صحرا گزین
بر لب جوئی نشین
آب روان را ببین
نرگس ناز آفرین
لخت دل فرودین
بوسہ زنش بر جبین
حجرہ نشینی گذار گوشہ
ٔ صحرا گزین
 
دیدہ معنی گشا ای ز عیان بیخبر
لالہ کمر در کمر
نیمہ
ٔ آتش بہ بر
می چکدش بر جگر
شبنم اشک سحر
در شفق انجم نگر
دیدہ
ٔ معنی گشا ، ای ز عیان بیخبر
 
خاک چمن وانمود راز دل کائنات
بود و نبود صفات
جلوہ گریھای ذات
آنچہ تو دانی حیات۔
آنچہ تو خوانے ممات
ہیچ ندارد ثبات
خاک چمن وانمود راز دل کائنات