زندگی


شبی زار نالید ابر بھار
کہ این زندگی گریہ
ٔ پیھم است
درخشید برق سبک سیر و گفت
خطا کردہ ئی خندہ
ٔ یکدم است
ندانم بہ گلشن کہ برد این خبر
سخنہا میان گل و شبنم است