کرمک شبتاب


شنیدم کرمک شبتاب می گفت
نہ آن مورم کہ کس نالد ز نیشم
توان بی منت بیگانگان سوخت
نپنداری کہ من پروانہ کیشم
اگر شب تیرہ تر از چشم آہوست
خود افروزم چراغ راہ خویشم