زندگی و عمل


 در جواب ہاینہ موسوم بہ ’’سؤالات‘‘ 
ساحل افتادہ گفت گرچہ بسی زیستم
ہیچ نہ معلوم شد آہ کہ من چیستم
موج ز خود رفتہ ئی تیز خرامید و گفت
ھستم اگر میروم گر نروم نیستم