چیستان شمشیر


آن سخت کوش چیست کہ گیرد ز سنگ آب
محتاج خضر مثل سکندر نمی شود
مثل نگاہ دیدہ
ٔ نمناک پاک رو
در جوی آب و دامن او تر نمی شود
مضمون او بہ مصرع برجستہ ئی تمام
منت پذیر مصرع دیگر نمی شود