خطاب بہ مصطفی کمال پاشا ایدہ اﷲ
جولائی 1922


امئی بود کہ ما از اثر حکمت او
واقف از سر نہانخانہ تقدیر شدیم
اصل ما یک شرر باختہ رنگی بود است
نظری کرد کہ خورشید جہانگیر شدیم
نکتہ
ٔ عشق فرو شست ز دل پیر حرم
در جھان خوار بہ اندازہ
ٔ تقصیر شدیم
باد صحراست کہ با فطرت ما در سازد
از نفسہای صبا غنچہ
ٔ دلگیر شدیم
آہ آن غلغلہ کز گنبد افلاک گذشت
نالہ گردید چو پابند بم و زیر شدیم
ای بسا صید کہ بی دام بہ فتراک زدیم
در بغل تیر و کمان کشتہ
ٔ نخچیر شدیم
’’ہر کجا راہ دہد اسپ، بران تاز کہ ما
بارہا مات درین عرصہ بتدبیر شدیم‘‘
 نظیری