بیا کہ ساقی گلچہرہ دست بر چنگ است


بیا کہ ساقی گلچہرہ دست بر چنگ است
چمن ز باد بہاران جواب ارژنگ است
حنا ز خون دل نو بھار می بندد
عروس لالہ چہ اندازہ تشنہ رنگ است
نگاہ میرسد از نغمہ
ٔ دل افروزی
بہ معنیی کہ برو جامہ
ٔ سخن تنگ است
بہ چشم عشق نگر تا سراغ او گیری
جہان بچشم خرد سیمیا و نیرنگ است
ز عشق درس عمل گیر و ہر چہ خواہی کن
کہ عشق جوہر ہوش است و جان فرہنگ است
بلند تر ز سپہر است منزل من و تو
براہ قافلہ خورشید میل فرسنگ است
ز خود گذشتہ ئی ای قطرہ محال اندیش
شدن بہ بحر و گہر برنخاستن ننگ است
تو قدر خویش ندانی بھا ز تو گیرد
وگرنہ لعل درخشندہ پارہ سنگ است