بیار بادہ کہ گردون بکام ما گردید


بیار بادہ کہ گردون بکام ما گردید
مثال غنچہ نواہا ز شاخسار دمید
خورم بیاد تنک نوشی امام حرم
کہ جز بہ صحبت یاران رازدان نچشید
فزون قبیلہ
ٔ آن پختہ کار باد کہ گفت
چراغ راہ حیات است جلوہ
ٔ امید
نوا ز حوصلہ
ٔ دوستان بلند تر است
غزل سرا شدم آنجا کہ ہیچکس نشنید
عیار معرفت مشتری است جنس سخن
خوشم از آنکہ متاع مرا کسی نخرید
ز شعر دلکش اقبال میتوان در یافت
کہ درس فلسفہ میداد و عاشقی ورزید