تیر و سنان و خنجر و شمشیرم آرزوست


تیر و سنان و خنجر و شمشیرم آرزوست
با من میا کہ مسلک شبیرم آرزوست
از بہر آشیانہ خس اندوزیم نگر
باز این نگر کہ شعلہ
ٔ در گیرم آرزوست
گفتند لب ببند و ز اسرار ما مگو
گفتم کہ خیر نعرہ
ٔ تکبیرم آرزوست
گفتند ہر چہ در دلت آید ز ما بخواہ
گفتم کہ بی حجابی تقدیرم آرزوست
از روزگار خویش ندانم جز این قدر
خوابم ز یاد رفتہ و تعبیرم آرزوست
کو آن نگاہ ناز کہ اول دلم ربود
عمرت دراز باد ہمان تیرم آرزوست