صد نالۂ شبگیری صد صبح بلا خیزی


صد نالۂ شبگیری صد صبح بلا خیزی
صد آہ شرر ریزی یک شعر دل آویزی
در عشق و ہوسناکی دانی کہ تفاوت چیست
آن تیشہ
ٔ فرہادی این حیلۂ پرویزی
با پردگیان بر گوکاین مشت غبار من
گردیست نظر بازی خاکیست بلا خیزی
ہوشم برد ای مطرب مستم کند ایساقی
گلبانگ دل آویزی از مرغ سحر خیزی
از خاک سمرقندی ترسم کہ دگر خیزد
آشوب ھلاکوئی ، ہنگامہ
ٔ چنگیزی
مطرب غزلی ، بیتی از مرشد روم آور
تا غوطہ زند جانم در آٹش تبریزی