بہ شاخ زندگی ما نمی ز تشنہ لبی است


بہ شاخ زندگی ما نمی ز تشنہ لبی است
تلاش چشمہ
ٔ حیوان دلیل کم طلبی است
حدیث دل بہ کہ گویم چہ راہ بر گیرم
کہ آہ بی اثر است و نگاہ بی ادبی است
غزل بہ زمزمہ خوان پردہ پست تر گردان
ہنوز نالہ
ٔ مرغان نوای زیر لبی است
متاع قافلہ
ٔ ما حجازیان بردند
ولی زبان نگشائی کہ یار ما عربی است
نہال ترک ز برق فرنگ بار آورد
ظہور مصطفوی را بہانہ بولہبی است
مسنج معنی من در عیار ہند و عجم
کہ اصل این گہر از گریہ ہای نیم شبی است
بیا کہ من ز خم پیر روم آوردم
می سخن کہ جوان تر ز بادہ عنبی است