این گنبد مینائی این پستی و بالائی


این گنبد مینائی این پستی و بالائی
در شد بدل عاشق با این ہمہ پہنائی
اسرار ازل جوئے بر خود نظری وا کن
یکتائی و بسیاری پنہانی و پیدائی
ای جان گرفتارم دیدی کہ محبت چیست
در سینہ نیاسائی از دیدہ برون آئی
برخیز کہ فروردین افروخت چراغ گل
برخیز و دمی بنشین با لالہ
ٔ صحرائی
عشق است و ہزار افسون حسن است و ہزار آئین
نی من بشمار آیم نے تو بشمار آئی
صد رہ بفلک بر شد صد رہ بزمین در شد
خاقانی و فغفوری جمشیدی و دارائی
ہم با خود و ہم با او ہجران کہ وصالست این
ای عقل چہ میگوئی ای عشق چہ فرمائی