دلیل منزل شوقم بہ دامنم آویز


دلیل منزل شوقم بہ دامنم آویز
شرر ز آتش نابم بخاک خویش آمیز
عروس لالہ برون آمد از سراچہ ناز
بیا کہ جان تو سوزم ز حرف شوق انگیز
بہر زمانہ بہ اسلوب تازہ میگویند
حکایت غم فرہاد و عشرت پرویز
اگرچہ زادہ
ٔ ہندم فروغ چشم من است۔
ز خاک پاک بخارا و کابل و تبریز