گریۂ ما بے اثر نالہ ما نارساست


گریۂ ما بے اثر نالہ ما نارساست
حاصل این سوز و ساز یک دل خونین نواست
در طلبش دل تپید ، دیر و حرم آفرید
ما بہ تمنای او ، او بہ تمنای ماست
پردگیان بی حجاب ، من بہ خودی در شدم
عشق غیورم نگر میل تماشا کراست
مطرب میخانہ دوش نکتہ
ٔ دلکش سرود
بادہ چشیدن خطاست بادہ کشیدن رواست
زندگی رہروان در تگ و تاز است و بس
قافلہ
ٔ موج را جادہ و منزلی کجاست
شعلہ
ٔ در گیر زد بر خس و خاشاک من
مرشد رومی کہ گفت ’’منزل ما کبریاست‘‘