سوز سخن ز نالۂ مستانۂ دل است


سوز سخن ز نالۂ مستانۂ دل است
این شمع را فروغ ز پروانہ
ٔ دل است
مشت گلیم و ذوق فغانی نداشتیم
غوغای ما ز گردش پیمانہ
ٔ دل است
این تیرہ خاکدان کہ جھان نام کردہ ئی
فرسودہ پیکری ز صنم خانہ
ٔ دل است
اندر رصد نشستہ حکیم ستارہ بین
در جستجوی سرحد ویرانہ
ٔ دل است
لاہوتیان اسیر کمند نگاہ او
صوفی ہلاک شیوہ ترکانہ
ٔ دل است
محمود غزنوی کہ صنم خانہ ہا شکست
زناری بتان صنم خانہ
ٔ دل است
غافل تری ز مرد مسلمان ندیدہ ام
دل در میان سینہ و بیگانہ
ٔ دل است