بیا کہ بلبل شوریدہ نغمہ پرداز است


بیا کہ بلبل شوریدہ نغمہ پرداز است
عروس لالہ سراپا کرشمہ و ناز است
نوا ز پردہ
ٔ غیب است ای مقام شناس
نہ از گلوی غزل خوان نہ از رگ ساز است
کسی کہ زخمہ رساند بہ تار ساز حیات
ز من بگیر کہ آن بندہ محرم  راز است
مرا ز پردگیان جھان خبر دادند
ولی زبان نگشایم کہ چرخ کج باز است
سخن درشت مگو در طریق یاری کوش
کہ صحبت من و تو در جہان خدا ساز است
کجاست منزل این خاکدان تیرہ نہاد
کہ ہر چہ ہست چو ریگ روان بہ پرواز است
تنم گلی ز خیابان جنت کشمیر
دل از حریم حجاز و نوا ز شیراز است