خاکیم و تند سیر مثال ستارہ ایم


خاکیم و تند سیر مثال ستارہ ایم
در نیلگون یمے بہ تلاش کنارہ ایم
بود و نبود ماست ز یک شعلہ
ٔ حیات
از لذت خودی چو شرر پارہ پارہ ایم
با نوریان بگو کہ ز عقل بلند دست
ما خاکیان بہ دوش ثریا سوارہ ایم
در عشق غنچہ ایم کہ لرزد ز باد صبح
در کار زندگی صفت سنگ خارہ ایم
چشم آفریدہ ایم چو نرگس درین چمن
روبند بر گشا کہ سراپا نظارہ ایم