سر خوش از بادۂ تو خم شکنی نیست کہ نیست

سر خوش از بادۂ تو خم شکنی نیست کہ نیست
مست لعلین تو شیرین سخنی نیست کہ نیست
در قبای عربی خوشترک آئی بہ نگاہ
راست بر قامت تو پیرہنی نیست کہ نیست
گرچہ لعل تو خموش است ولی چشم ترا
با دل خون شدہ
ٔ ما سخنی نیست کہ نیست
تا حدیث تو کنم بزم سخن می سازم
ورنہ در خلوت من انجمنی نیست کہ نیست
ای مسلمان دگر اعجاز سلیمان آموز
دیدہ بر خاتم تو اہرمنی نیست کہ نیست