فلسفہ و سیاست


فلسفی را با سیاست دان بیک میزان مسنج
چشم آن خورشید کوری دیدہ
ٔ این بی نمی
آن تراشد قول حق را حجت نا استوار
وین تراشد قول باطل را دلیل محکمی