بایرن


مثال لالہ و گل شعلہ از زمین روید
اگر بخاک گلستان تراود از جامش
نبود در خور طبعش ہوای سرد فرنگ
تپید پیک محبت ز سوز پیغامش
خیال او چہ پریخانہ ئی بنا کرد است
شباب غش کند از جلوہ لب بامش
گذاشت طایر معنی نشیمن خود را
کہ سازگار تر افتاد حلقہ
ٔ دامش