قسمت نامۂ سرمایہ دار و مزدور


غوغای کارخانۂ آہنگری ز من
گلبانگ ارغنون کلیسا از آن تو
نخلی کہ شہ خراج برو مینہد ز من
باغ بہشت و سدرہ و طوبا از آن تو
تلخابہ ئی کہ درد سر آرد از آن من
صہبای پاک آدم و حوا از آن تو
مرغابے و تذرو و کبوتر از آن من
ظل ھما و شہپر عنقا از آن تو
این خاک و آنچہ درشکم او از آن من
و ز خاک تا بعرش معلا از آن تو