آزادی بحر
 

بطی می گفت بحر آزاد گردید
چنین فرمان ز دیوان خضر رفت
نہنگی گفت رو ہر جا کہ خواہی
ولی از ما نباید بے خبر رفت