حصہ اول


ز برون در گذشتم ز درون خانہ گفتم
سخنی نگفتہ ئی را چہ قلندرانہ گفتم