عشق اندر جستجو افتاد آدم حاصل است
 

عشق اندر جستجو افتاد آدم حاصل است
جلوہ
ٔ او آشکار از پردۂ آب و گل است
آفتاب و ماہ و انجم میتوان دادن ز دست
در بہای آن کف خاکی کہ دارای دل است