رموزبیخودی


جہد کن در بیخودی خود را بیاب
زود تر واﷲ اعلم بالصواب
 

مولانای روم