حسين احمد


عجم ہنوز نداند رموز ديں، ورنہ
ز ديوبند حسين احمد! ايں چہ بوالعجبي است
سرود بر سر منبر کہ ملت از وطن است
چہ بے خبر ز مقام محمد عربي است
بمصطفي برساں خويش را کہ ديں ہمہ اوست
اگر بہ او نرسيدي ، تمام بولہبي است